ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങൾ

നരസിംഹ ജയന്തി

നരസിംഹ ജയന്തി

Date : 16 Jan 2024

ലോക നന്മയ്ക്കായി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നിഗ്രഹിച്ച് ഭക്ത പ്രഹ്ലാദിന് ദർശനം നൽകിയ ദിവസം വിശേഷ പൂജകളോട് കൂടി നടത്തുന്നു.

നരസിംഹ ജയന്തി
നരസിംഹ ജയന്തി
phone