ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങൾ

പ്രതിഷ്ഠാദിനം

പ്രതിഷ്ഠാദിനം

Date : 23 Jan 2024

1985 ൽ തന്ത്രവിദ്യാപീഠം ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുത്തശേഷം 1988 ൽ നവീകരണം നടത്തുകയും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മീനമാസത്തിലെ രോഹിണി നക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിനമായി ക്ഷേത്ര തന്ത്രി കാശാങ്കോട്ടത്തു മനക്കൽ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു.

പ്രതിഷ്ഠാദിനം
പ്രതിഷ്ഠാദിനം
phone